Bli medlem

          Skapa konto

Genom att klicka på knappen ”skapa konto”
godkänner du medlemsvillkoren.

Bli medlem i Koordinater.se

Tillsammans skapar vi Sveriges nya karta!

Som medlem får du tillgång till att ladda ner hela kategorier med intressepunkter. Alla intressepunkter du skapar som inloggad medlem kopplas till dig.

Vi kommer under närmaste tiden att släppa flera bra och nyttiga funktioner för dig som är medlem. Så fort nya funktioner dyker upp på sajten kommer vi skicka ut information till dig som medlem om du valt att få information från oss.

 

Medlemsvillkor

(gäller från och med den 1 januari 2010)

Villkor mellan Koordinater Norden AB och webbplatsen Koordinater.se nedan kallad Koordinater.se, och den fysiska person som registrerar medlemskap (nedan kallad medlem).

Allmänt

Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Koordinater.se.

Koordinater.se är en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster och information (nedan gemensamt benämnda "Tjänster") kan endast tillgodogöras med ett medlemskap. De här villkoren gäller för medlemskap i Koordinater.se.

Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person.

Medlemskap

1.1 Den som vill bli medlem skall registrera uppgifter som Koordinater.se efterfrågar. Genom registreringen blir denne medlem i Koordinater.se. Genom registreringen godkänner vidare Medlemmen villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och nya läggas till, du bör därför läsa igenom villkoren med jämna mellanrum.

1.2 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Koordinater.se med automatisk databehandling handhar personuppgifter om Medlemmen, dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som Medlemmen valt att registrera/publicera inom ramen av Tjänsten. Allt material som publiceras av Medlemmen innefattar även automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av ägaren till Koordinater.se eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet på Koordinater.se.se accepterar Medlemmen att Koordinater.se använder informationen som publicerats av Medlemmen på sätt som anges ovan och någon ersättning skall inte utgå till Medlemmen.

Medlemmens ansvar och skyldigheter

2.1 Många av Tjänsterna som medlemskapet ger tillgång till har ytterligare villkor eller regler som Medlemmen måste tillgodogöra sig innan Tjänsten nyttjas. När dessa Tjänster nyttjas godkänner Medlemmen ytterligare villkor eller regler som tillämpas för Tjänsten.

2.2 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja Tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som;
- är olagliga i Sverige
- är i strid med Tjänstens ytterligare villkor eller regler
- kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt
- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter
- har kommersiella intressen (gäller ej oberoende tips)

2.3 Vidare ansvarar Medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i Tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via varje Tjänsts anmälningsfunktion.

2.4 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, Medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

 Koordinater.ses ansvar och begränsningar

3.1 Koordinater.se ansvarar för att hålla Tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma pga fel, service eller uppgradering. Vissa nya Tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas.

3.2 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall Koordinater.se i skälig omfattning bistå Medlemmen genom support på email.

3.3 Koordinater.se kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom Tjänsterna, dock gör Koordinater.se sitt bästa för att upprätthålla Tjänsterna på bästa sätt. Koordinater.se tar vidare inget ansvar för Medlemmens eller andras användande av Tjänsterna eller för information eller data som Medlemmen eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

3.4 Koordinater.se ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa Tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via Tjänsterna. Koordinater.se kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i Medlemmens, Koordinater.ses eller andras Tjänster.

3.5 För att upprätthålla Tjänsterna och kontrollera att Medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Koordinater.se rätt men har ej skyldighet att granska information och data som Medlemmen kommunicerar eller publicerar via Tjänsterna. Utan varsel äger Koordinater.se rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Koordinater.ses bedömning står i strid med dessa villkor eller kritik mot Koordinater.se.

Giltighetstid och uppsägning

4.1 Medlemskapet gäller tillsvidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen.

4.2 I det fall Medlemmen missbrukar Tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 2.1-2.4 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Koordinater.se äger Koordinater.se rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa Medlemmens nyttjande av Tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.2. Koordinater.se äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd pga Medlemmens missbruk eller Medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.

4.3 Om Medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder Tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Koordinater.se rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.2.

Betaltjänster

5.1 Vissa extra Tjänster eller förmåner är helt eller delvis avgiftsbelagda (s.k. betaltjänster), de är endast tillgängliga mot en avgift under en tidsbegränsad period. Medlemmar och besökare väljer helt frivilligt att nyttja betaltjänster mot en avgift.

5.2 Priset för avgiftsbelagda Tjänster och förmåner kan ändras utan varsel. Skulle en prisändring ske under perioden Medlemmen eller besökaren nyttjar betaltjänster fortsätter emellertid tjänsten fungera så länge som den är betalad för. Betaltjänsten går inte att återkalla/avbeställa under den period den är tecknad för.

5.3 Om Koordinater.se ser sig nödsakade att radera Medlem på grund av överträdelse av medlemsvillkoren eller att Medlem på eget bevåg avslutat medlemskap, förlorar medlemmen den återstående avgiften från den tidpunkt för utträdet till utlöpandet av betaltjänsten.

Överlåtelse

6.1 Eftersom medlemskapet är personligt kan Medlemmen inte överlåta det till tredje part. Koordinater.se äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende Tjänster till tredje part.

Sätt din kommun på kartan!

 
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se